2022

Sprawozdanie z pracy Komisji do spraw badań archeometrycznych w strukturze Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2022)

Komisja została powołana w połowie 2021 roku. Istotą prac Komisji ma być koordynowanie i prowadzenie prac archeometrycznych, w tym działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, z wykorzystaniem narzędzi nauk archeologicznych i nauk ścisłych oraz przyrodniczych dla badań z zakresu poznawania i odtworzenia społeczno-kulturowej przeszłości człowieka. Badania archeometryczne, jakkolwiek prowadzone od wielu dziesięcioleci, nabierają coraz większego znaczenia w archeologii. Umożliwiają one wykorzystanie w badaniach archeologicznych interdyscyplinarnych narzędzi badawczych, pozwalając na rozszerzenie horyzontu poznawczego i możliwości interpretacyjnych. Istotą owych badań jest tworzenie zespołów specjalistów reprezentujących wiele dziedzin nauki, co pozwala na formułowanie hipotez badawczych możliwych do sprawdzenia przy użyciu różnorodnych, zaawansowanych narzędzi poznawczych. W listopadzie 2021 roku została ustalona struktura Komisji: powołano członków Komisji będących  członkami Stowarzyszenia (aktualnie 6 osób: Panie dr Magdalena Piotrowska i dr Milena Teska, oraz Panowie dr Marcin Bohr, dr Michał Krueger, prof. dr hab. Andrzej Michałowski, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski) oraz Zespół Ekspertów Komisji tworzony przez osoby spoza Stowarzyszenia (aktualnie 3 osoby: Panie dr Karolina Kot-Legieć i  dr Lidia Kozak, oraz Pan dr Jędrzej Proch). Kształt osobowy Komisji został ustalony na początku maja 2022 roku przez zaproszenia Przewodniczącego Komisji, jakkolwiek jesteśmy otwarci na zgłoszenia osób zainteresowanych pracą w Komisji. W swojej krótkiej historii Komisja stała się kilkukrotnie łącznikiem pomiędzy osobami i jednostkami prowadzącymi prace w zakresie archeologii (np. muzeami czy doktorantami różnych uczelni) i zespołami przygotowanymi np. do wykonania analiz chemicznych.