Deklaracja dostępności

Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Archeometria zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej irga.web.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2023-09-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administratorem Strony (e-mail: jedrzej.proch@amu.edu.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynków UAM

Collegium Historicum 

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Michał Przybył (e-mail: mprzybyl@amu.edu.pl, tel. 61 829 15 47)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego znajduje się 9 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliżej położone miejsce od wejścia ok. 22 m

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze, znajdujące się od wejścia północnego i południowego,
 • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, jednak tylko od strony północnej (ul. Uniwersytetu Poznańskiego, główne wejście),
 • wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 0 – parter,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie 7 toalet,
 • znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w czterech salach: 1.71, 1.44, 1.43, 2.122,
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 15 46

Collegium Chemicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Aneta Szymczak (e-mail: aneta.szymczak@amu.edu.pl, tel. 61 829 15 50)

Opis: W pobliżu ok. 30 m od głównego wejścia do obiektu znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach,
 • wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 1,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy są wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a,
 • na każdym piętrze, w segmencie C, znajdują się 4 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w najbliższym roku kalendarzowym. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi 17 laboratoriów chemicznych.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia, tel. 61 829 15 51