Badania

Zakres badań dostępnych dla prac archeometrycznych:

Kontakt poprzez Przewodniczącego Komisji: pnied@amu.edu.pl

Oznaczanie zawartości pierwiastków

Techniki nieniszczące

 • fluorescencja rentgenowska (XRF)
 • skaningowa mikroskopia elektronowa z mikroanalizą rentgenowską (SEM/EDX)

Techniki mikroniszczące

 • odparowanie laserowe z detekcją w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (LA-ICP MS)
 • odparowanie laserowe z detekcją w optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmie indukcyjnie sprzężonej (LA-ICP OES)
 • laserowo indukowana spektrometria wzbudzeniowa (LIBS)

Techniki niszczące

 • spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
 • optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)

Oznaczanie zawartości form pierwiastków

 • wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP MS)
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją w optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP OES)
 • spektroskopia Mössbauera

Badania obecności związków chemicznych i minerałów

 • spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR)
 • spektroskopia światła widzialnego i bliskiej podczerwieni (Vis-NIR)
 • dyfrakcja rentgenowska (XRD)

Analizy barwy

 • spektrofotometria odbiciowa

Analizy sedymentologiczne

 • analiza sitowa
 • mikroskopowe pomiary wielkości cząstek

Badania mikroskopowe

 • skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
 • cyfrowa mikroskopia optyczna z analizą obrazu

Dokumentacja obiektów i przedmiotów zabytkowych

 • skanowanie 3D
 • obrazowanie z przekształceniem odbicia (RTI)
 • wielomianowe mapy tekstury (PTM)
 • fotografia bezcieniowa
 • fotografia mikroskopowa

Datowanie luminescencyjne

Badania naturalnej promietwórczości (alfa, beta, gamma)